Общи условия

Правила и условия
ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОКУПКА НА ПРОДУКТИ, ПРЕДЛАГАНИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН www.martinez-perfume.comНастоящите общи условия определят правилата за работа със сайта и правилата, и ред за покупка на продуктите, предлагани чрез същия, явяващ се електронен магазин http://www.martinez-perfume.com/.При ползване на настоящия сайт, общите условия са приложими и уреждат отношенията между собственика на сайта, МАРТИНЕЗ БТИК ЕООД и потребители и купувачи на предлаганите стоки.Общите условия са обвързващи и за двете страни в провоотношенията, възникнали между страните по повод ползването на електронната страница, считано от момента на започване на използването й, което става с отварянето на електронния портал http://www.martinez-perfume.com/ от потребителя.Виртуалният магазин http://www.martinez-perfume.com/ е уебсайт / електронна страница / за електронна търговия за продажба и доставка на предлаганите в него козметични продукти.Предвид факта, че договорът за продажба, сключващ се потребителите на сайта, се сключва въз основа на предложение от страна на доставчика до потребителя като част от система за продажба на стоки, при която от датата на отправяне на предложението до сключването на договора, включително за времето на сключването на договора, страните не са във физически контакт помежду си, договорът се явява договор за продажба от разстояние, като се подчинява на правилата, регламентирани от Закона за защита на потребителите.С оглед сключването на договор за продажба, сключващ се потребителите на сайта, фактът, че потребителят се регистрира в сайта и посочва своя електронна поща, потвърждава приемането от негова страна на настоящите общи условия, както й се явява предварително съгласие на потребителя за използване на електронна поща, като техническо средство, използвано и от страна на доставчика, за нуждите на договарянето и изпълнението на договорите, с предмет продаваните чрез сайта стоки.Средствата за комуникация от разстояние, различни от автоматизирана система за позвъняване без човешка намеса; факс; и електронна поща, които дават възможност за осъществяване на индивидуална комуникация, се използват от доставчика, когато потребителят не е заявил изрично своето несъгласие за ползването им.Чрез този сайт не се предлагат и не се продават лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание.За нуждите на сключването на договора за продажба на стоките, посочени в този сайт, и преди сключването на договора, потребителят има възможността и е длъжен да се запознае с предоставената на този сайт от Доставчика информация, относно следното:
 1. името и адреса на доставчика
 2. основните характеристики на стоките или услугите – посочени са в отделните статии /прозорци/, даващи описание на основните характеристики на стоките или услугите, която информация е видна преди започване на процедура по поръчка на стоката, ставащо с активиране на бутона „купи“, посредством клик върху същия;
 3. цената на стоките или услугите с включени всички данъци и такси посочени са в отделните статии /прозорци/, визирани и в т. 2 по – горе, даващи описание на основните характеристики на стоките или услугите, която информация е видна преди започване на процедура по поръчка на стоката, ставащо с активиране на бутона „купи“, посредством клик върху същия;
 4. стойността на пощенските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките или услугите, свързани с тяхната доставка – посочени са по – долу в настоящите Общи условия;
 5. стойността на използване на средството за комуникация от разстояние, когато тя се изчислява по начин, различен от посочения в основната тарифа – няма такива разходи, при сделките, сключвани чрез този сайт;
 6. начина на плащане, доставка и изпълнение на договора – посочени са по – долу в настоящите Общи условия;
 7. правото на потребителя да се откаже от договора и условията, при които стоката може да бъде върната или услугата да бъде отказана – посочени са по – долу в настоящите Общи условия;
 8. периода, за който направеното предложение или цена остават в сила – посочени са по – долу в настоящите Общи условия;
 9. минималната продължителност на договора – при договори за постоянна или периодична доставка на стоки или услуги – договорите, сключване чрез този сайт нямат за предмет постоянната или периодична доставка на стоки или услуги.
1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ1.1. МАРТИНЕЗ БУТИК ЕООД поема задължението:
 • Да прехвърли на Клиента собствеността върху заявената от него за покупка стока и да му достави същата, след заплащане на дължимата за съответната стока цена.
 • Да достави стока със съответното качество, правещо я годна за обикновената й употреба.
 • Да използва предоставените от клиента лични данни – име, адрес, телефон, e-mail и др. данни за изготвяне на фактура (когато потребителя желае да получи такава), единствено за нуждите на договорните отношения на страните, възникнали при ползване на сайта, при условията на Закона за защита на личните данни.
 • Да полага необходимата грижа, с оглед поддържане на вярна и актуална информация относно стоките и предлаганите услуги.
1.2. Клиентът поема задължението:
 • Да посочи верни лични данни, телефон, адрес за доставка и електронен адрес.
 • Да заплати цената на поръчаната стока.
 • Да заплати разходите по доставката на поръчаната стока.
 • Да съдейства и осигури получаването на поръчаната стока;
 • Да не извършва действия, с които нарушава законодателството в Република България.
 • Да не извършва фиктивни заявки или каквито и да било други действия, с които да затруднява работата на сайта или да причинява вреди на дружеството продавач.
 • Да не накърнява правата на интелектуална и индустриална собственост, било то на собственика на сайта или трети лица.
1.3. ОТНОСНО ПРАВОТО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ДА СЕ ОТКАЖЕ ОТ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯТА, ПРИ КОИТО СТОКАТА МОЖЕ ДА БЪДЕ ВЪРНАТА или услугата да бъде отказана:ПОТРЕБИТЕЛЯТ ИМА ПРАВО, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, ДА СЕ ОТКАЖЕ ОТ СКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОР ОТ РАЗСТОЯНИЕ В СРОК СЕДЕМ РАБОТНИ ДНИ, СЧИТАНО ОТ ДАТАТА НА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТОКАТА от същия.Правото на отказ може да се упражни в случай, че стоката не е използвана и се намира във вида, в който е доставена, в т.ч. не е нарушена целостта на нейната опаковка.Задължително условие е закупените продукти да са в изряден търговски вид, без нарушена опаковка и без да са използвани или тествани.Връщането става в офиса, на адреса на управление на доставчика, след уведомяване на доставчика, на посочения негов електронен адрес, като разходите по връщане на стоката са за сметка на потребителя.Този срок се продължава, при условията на ЗЗП, в случай, че доставчикът не е изпълнил задълженията си по чл. 54 от ЗЗП;Това право не се прилага по отношение доставка на стоки, които поради своето естество не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики; за доставка на аудио- и видеозаписи или програмни продукти, разпечатани от потребителя; за доставка на вестници, списания и други периодични издания;Когато доставчикът не е изпълнил задълженията си по чл. 54, потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок три месеца, считано от датата на получаване на стоката или от сключването на договора за предоставяне на услугата.В случай, че потребителят СЕ ОТКАЖЕ ОТ СКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОР ОТ РАЗСТОЯНИЕ, Доставчикът се задължава да възстанови на потребителя в пълен размер заплатените от него суми (ако има авансово плащане на такива) не по-късно от 30 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор.Потребителят е длъжен да съхранява получените от доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на седмодневния срок, в който може да упражни правото си на отказ.Доставчикът се задължава да изпълни договора, сключен от разстояние, не по-късно от 30 дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до доставчика чрез използване на средство за комуникация от разстояние, освен ако страните са уговорили различен срок на доставка.С приемана на настоящите общи условия, потребителят приема доставката да се извърши в сроковете посочени в настоящото.Когато доставчикът не може да изпълни задълженията си по договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки и услуги, той се задължава да уведоми потребителя и да възстанови платените от него суми (ако има авансово плащане) в срок до 30 дни от датата, на която доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора.1.4. Относно периода, за който направеното предложение или цена остават в сила – направеното предложение и цена остават в сила до изтичане на срока за отказ от доставката;2. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ.Рекламацията се разглежда в срок до 3(три) дни, след датата на заявяването й.Рекламации не се приемат при – липса на оригинални, попълнени и подпечатани документи, удостоверяващи доставката и плащането на цената; както и в случай, че не се четат щампованите серийни номера на стоката, а така също и при неправилна употреба и в случай на използване на стоката по неадекватен на предназначението и начин, в т.ч. извършван неоторизиран ремонт, неправилен експлоатация, въздействие на органични разтворители (бензин, нафта, масло и др.).Уведомяваме Ви също, че при използване на стоките по начин, неадекватен на предназначението им, се повишава рискът за безопасността и сигурността на лицата и вещите, намиращи се в близост. Независимо от така поетата търговската гаранция, съгласно ЗЗП отговаряме за липсата на съответствие на закупените стоки с договора за продажба.3. ДОСТАВКА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.Поръчаните от Вас стоки ще бъдат доставени чрез кукерската фирма ЕКОНТ, във времето от 9:00ч. до 17:30 часа, за делнични дни; и до 13:30 часа, за съботни дни. Доставки не се извършват в неделни дни и в дни, обявени за официални празници. Доставки се извършват само на територията на Република България;Разходите по застраховката на поръчаните артикулите са за сметка на продавача;Срок за изпълнение на поръчката и цена на доставката:
 • при поръчка срокът за доставка е от 2 до 3 работни дни, като разходите по доставката са за сметка на купувача и се определят от куриерска фирма ЕКОНТ до адрес  на доставка на територията на цялата страна (ореантировъчно 8,00 лв.);
 • при поръчка срокът за доставка е от 2 до 3 работни дни, като разходите по доставката е за сметка купувача и се определят от куриерска фирма ЕКОНТ до офис на еконт на територията на цялата страна (ореантировъчно 4,50 лв.).
Продавачът не носи отговорност при забавяне на доставката, поради подадени грешни данни от клиента, при регистрацията му в сайта.Клиентите на електронния магазин http://www.martinez-perfume.com/ имат възможност да изберат следните начини на плащане:
 • Наложен платеж, плащате при получаване на стоката;

С прочитането на тези условия и в последствие използването на електрония магазин за покупки, Вие като Клиент безусловно се съгласявате с тях. Ако не сте съгласни с посоченото по-горе моля не използвайте магазина!

 4. УПРАВЛЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИМожете да прочетете повече за това какви лични данни съхраняваме за вас, за какво ги използваме и как можете да заявите те да бъдат изтрити в страницата за ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ , която е неразделна част от ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ за ползване на този сайт.  За повече информация не се колебайте да се свържете с нас!НАЦИОНАЛЕН ТЕЛЕФОН 0700 35 990МАРТИНЕЗ БУТИК ЕООД
Количка
Вписване

Нямате акаунт ?

Първият парфюм е 23 лева, но защо да спираш до там?

👉 ВЗЕМИ 2 ИЛИ ПОВЕЧЕ и цената за всеки става само 20 лева! Важи за всяка единица в кошницата, когато парфюмите са поне два.

Промоцията е валидна само за парфюми с марката Martinez и не е валидна за продукти в намаление.

Ние използваме бисквитки, за да подобрим вашето изживяване на нашия уебсайт. Разглеждайки този уебсайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от наша страна.
Магазин
0 Списък с желания
0 Продукти Кошница
Профил